Územní plán obce Mezouň

Návrh Územního plánu Mezouň pro společné jednání

Aktuální stav (červen 2024)

Připomínky byly vyhodnoceny a zpracovateli územního plánu byly předány pokyny k provedení úprav.

Kvůli legislativním změnám bude nutné převést návrh územního plánu do jednotného standardu a dále kompletně přepracovat podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., který nabývá účinnosti dne 1. 7. 2024, a podle jeho nových prováděcích vyhlášek. 

Veřejné projednávání tak odhadujeme na podzim tohoto roku.

Aktuální stav (únor 2024)

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydal dne 2. února 2024 nové stanovisko k návrhu územního plánu obce Mezouň.

Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu.

Ve spolupráci s výkonným pořizovatelem Mgr. Felcmanem, Ph.D. tak můžeme konečně vyhodnotit všechny připomínky, které byly podány na obecní úřad v rámci tzv. společného jednání a provést úpravu návrhu územního plánu.

Blížíme se tak k závěrečné fázi, kterou je veřejné projednávání návrhu územního plánu.

Aktuální stav (srpen 2023)

V červnu proběhlo jednání na krajském úřadě ohledně negativního stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k návrhu územního plánu Mezouň. V červenci a srpnu pak zastupitelé řešili ještě několik detailů pro vypořádání připomínek.

Aktuální stav (květen 2023)

Ladíme poslední detaily. Ve druhé polovině května by mělo konečně začít vypořádání připomínek, které byly doručeny k návrhu v červnu a červenci 2022. Toto vypořádání bude provádět Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D. (výkonný pořizovatel).

Aktuální stav (duben 2023)

Od ledna se již uskutečnilo několik pracovních jednání k návrhu nového územního plánu (mj. i s hlavní projektantkou Ing. arch. Šindlerovou a výkonným pořizovatelem Mgr. Felcmanem), kde jsme vzhledem k obměněnému složení zastupitelstva diskutovali o návrhu územního plánu, k němu došlým připomínkách a jeho možných úpravách.

Dne 18. dubna 2023 by se mělo uskutečnit další pracovní jednání zastupitelstva, na kterém by se měly mj. projednávat připomínky, které byly na obec zaslány v prvním kole v rámci tzv. společného jednání.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Máte dotaz k návrhu územního plánu? Není Vám něco jasné? Napište nám na e-mail up@mezoun.cz.

Návrh ÚP pro společné jednání

6. června 2022 byl na úřední desce zveřejněn návrh nového územního plánu pro tzv. společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi.


Zadání Územního plánu Mezouň

V pondělí 29. března 2021 bylo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Mezouň schváleno zadání Územního plánu.


Stavební uzávěra Mezouň

19. února 2021 nabyla účinnosti stavební uzávěra v Mezouni. Stavební uzávěra platí do doby ukončení procesu pořizování nového Územního plánu Mezouň.


Návrh zadání Územního plánu Mezouň


Pořízení nového územního plánu

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 3/2020 dne 28. května 2020:

  • pořízení „Územního plánu Mezouň s prvky regulačního plánu“
  • příkazní smlouvu s Mgr. Jindřichem Felcmanem, Ph.D., jejímž předmětem je „výkon činností pořizovatele Územního plánu Mezouň s prvky regulačního plánu“
  • výsledek výběrového řízení na Zpracování územně plánovací dokumentace „Územní plán Mezouň s prvky regulačního plánu“ – vítězná nabídka: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.
  • smlouvu o dílo s předmětem smlouvy pro zpracování územně plánovací dokumentace „Územní plán Mezouň s prvky regulačního plánu“ s paní Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D.

Zápis ze zasedání je dostupný zde: zápis č. 3/2020 (pdf 396 kB)

 


Archiv dokumentů

Změna č. 2 územního plánu obce Mezouň

Vydání změny č. 2 územního plánu obce Mezouň bylo schváleno usnesením č. 4/2011 na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. září 2011.

Aktualizováno: 6. října 2011

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu byl schválen

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Mezouň byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 25. března 2010.

Schválené dokumenty:

Aktualizováno: 12. dubna 2010

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu

Pořízení návrhu změny č. 2 schválilo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 24. března 2009.

Návrhy ke stažení:

Změna č. 1 územního plánu obce Mezouň (rok 2009)

Změna č. 1 územního plánu obce Mezouň nabyla účinnosti dne 24. dubna 2009

Schválený územní plán (rok 2004)

Územní plán obce byl schválen usnesením č. 9/2004 na zasedání obecního zastupitelstva dne 12. října 2004.

Dokumenty ke stažení: