Projekt Výstavba chodníků v obci

Logo IROP a MMR

Název projektu: Zvyšování bezpečnosti chodců v obci Mezouň

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012550

Cíl projektu:

Cílem projektu je vybudovat chodníky po jedné straně komunikace III/10126 vedoucí
obcí, které zajistí občanům bezpečný a pohodlný pohyb. Bezpečný přístup bude zajištěn i k objektům
občanské vybavenosti (obchod, MŠ, knihovna, obecní úřad, zastávky MHD), které se nacházejí
v blízkosti této komunikace. Vybudováním chodníků CH 05 – CH 10 dojde:

  • ke snížení rizikovosti pohybu v okolí pozemních komunikací v obci;
  • ke zvýšení bezpečnosti chodců,
  • ke snížení pravděpodobnosti kolize s motorovými vozidly;
  • ke zvýšení komfortu občanů;
  • k vybudování míst pro přecházení;
  • k podpoře pěšího pohybu;
  • k zajištění bezpečného přístupu k zastávkám MHD a zvýšení využitelnosti hromadné dopravy před individuální (snížení počtu projíždějících vozidel obcí);
  • ke zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti mobility v částech obce;
  • k zajištění bezbariérového pohybu osob se sníženou pohyblivostí i osob nevidomých.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl IROP: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Opatření integrované strategie: 1. Bezpečně a zdravě

Číslo výzvy MAS Jihozápad: 4

Číslo výzvy ŘO IROP: 53. výzva IROP – UDRŽITELNÁ DOPRAVA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC.4.1.

Datum zahájení a ukončení projektu: 1.9.2019 – 31.8.2020
Žadatel a příjemce podpory: Obec Mezouň
Celkové náklady projektu: 3 246 201,58 Kč
Celkové neuznatelné náklady projektu: 1 748 232,36 Kč
Celkové uznatelné náklady projektu: 1 497 969,22 Kč
Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 423 070,75 Kč (95 %)
Příspěvek ze státního rozpočtu: 0,- Kč (0 %)
Vlastní zdroj financování: 74 898,47 Kč (5 %)

 

Související odkazy: