Strategický rozvojový plán obce Mezouň na roky 2019-2022

Strategický plán byl schválen usnesením č. 2/2019 na zasedání zastupitelstva dne 25. února 2019.

Plán slouží zejména jako přehledná pomůcka pro plánování a sledování rozložení investic v čase a s tím související plánování žádostí o dotace. V průběhu funkčního období může být aktualizován a to i s ohledem na nově vypisované dotace.

Ve sloupečku „Plán (rok)“ je uveden rok, kdy se projekt začne řešit, příp. kdy plánujeme podat žádost o dotaci.

Stav k 15.9.2022

Název Popis Plán (rok) Poznámka
Nové herní prvky do školky doplnění několika herních prvků na zahradu školky 2019 a 2022 hotovo
Výstavba chodníků výstavba chodníků podél silnic III. třídy 2019-2020 hotovo
Nový územní plán proběhlo I. kolo připomínek, vypořádání již bude řešit nové zastupitelstvo, ve II. kole budou moci občané opět podávat své připomínky a námitky 2020-2022 probíhá
Obnova bývalé polní cesty do Haček obnova bývalé polní cesty v majetku obce od studánky do Haček 2020 hotovo
Obnova stromořadí u poldru náhrada cca 5 stromů   odloženo
Oprava zídky býv. Kverkovic statku oprava kamenné zídky u Coopu, stavba nových schodů z ulice od Spolkového domu, oprava ztraceného bednění u zastávky   odloženo
Nový plot u mateřské školy stavba nového plotu 2019 hotovo
Vybudování komunitního centra dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu (úprava patra budovy, zateplení, venkovní úpravy) – spuštění Komunitního centra 2020-2022 hotovo
Zateplení budovy obecního úřadu zateplení, okna 2021 hotovo
Úprava kontejnerových hnízd zámková dlažba nebo jiný povrch   odloženo
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Lukách nové podzemní vedení + nové lampy VO v trase chodníku 2020 hotovo
Vybudování venkovní posilovny vybudování venkovní posilovny a jednoduché street workoutové sestavy za budovou Coopu   odloženo
Výsadba stromů I. např. podél cesty směr Březná nebo u poldru   nedořešeno
Nové herní prvky na dětské hřiště doplnění prostorově méně náročných herních prvků (hrazda, domeček nebo malé pískoviště)   odloženo
Revitalizace rybníka odbahnění, oprava hráze   hotový projekt
Vybudování místa aktivního a pasivního odpočinku u poldru stavba krytého odpočívadla u poldru (na křižovatce polních cest), součástí by mohly být jednoduché venkovní sportovní prvky příp. jednoduché disciplíny pro děti   nedořešeno
Venkovní úpravy u Spolkového domu zámková dlažba na dvoře, odvodnění za vraty, zvětšení zatravněné plochy, pergola v zadní části   námět pro příští zastupitelsvo
Obnova místních komunikací asfaltování ulice u Romaňuků a ulice ke Kailům   námět pro příští zastupitelsvo
Rekonstrukce části budovy Coop přestavba nevyužívaného skladu na prostor pro drobného živnostníka (kadeřnictví, masáže apod.)   námět pro příští zastupitelsvo
Stezka pro pěší / cyklostezka na Krahulov sypaná stezka nebo asfaltová stezka podél silnice 2022 zpracována studie a získány předběžné souhlasy, zpracovává se projekt
Cyklostezka na Vysoký Újezd po trase kanalizace   Závislé na získání dotace
Multifunkční hřiště oplocený kurt na různé sporty s umělým povrchem umístěný na hřišti u kravína (v zadní části hřiště)   Závislé na získání dotace