Strategický rozvojový plán obce Mezouň na roky 2019-2022

Strategický plán byl schválen usnesením č. 2/2019 na zasedání zastupitelstva dne 25. února 2019.

Plán slouží zejména jako přehledná pomůcka pro plánování a sledování rozložení investic v čase a s tím související plánování žádostí o dotace. V průběhu funkčního období bude nejméně jedenkrát ročně aktualizován a to i s ohledem na nově vypisované dotace.

Ve sloupečku „Plán (rok)“ je uveden rok, kdy se projekt začne řešit, příp. kdy plánujeme podat žádost o dotaci.

Stav k 26.6.2019

Název Popis Plán (rok) Poznámka
Nové herní prvky do školky doplnění několika herních prvků na zahradu školky 2019 Ve školce již postavena nová houpačka a domeček
Výstavba chodníků výstavba chodníků podél silnic III. třídy 2019 Budeme žádat o dotaci z MAS Jihozápad
Nový územní plán   2019  
Obnova bývalé polní cesty do Haček obnova bývalé polní cesty v majetku obce od studánky do Haček 2019  
Obnova stromořadí u poldru náhrada cca 5 stromů a odborné ošetření/prořez aleje 2019  
Oprava zídky býv. Kverkovic statku oprava kamenné zídky u Coopu, stavba nových schodů z ulice od Spolkového domu, oprava ztraceného bednění u zastávky 2019  
Nový plot u mateřské školy stavba nového plotu 2019 Plán: červenec – srpen
Vybudování komunitního centra dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu (úprava patra budovy, zateplení, venkovní úpravy) 2019-2020 Budeme žádat o dotaci z MAS Jihozápad
Zateplení budovy obecního úřadu zateplení, okna 2019-2020  
Úprava kontejnerových hnízd zámková dlažba nebo jiný povrch 2019-2020  
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Lukách nové podzemní vedení + nové lampy VO v trase chodníku 2019-2020  
Vybudování venkovní posilovny vybudování venkovní posilovny a jednoduché street workoutové sestavy za budovou Coopu (v plánu je minimálně 6 posilovacích strojů a jedna menší street workoutová sestava) 2020 Žádost o dotaci ze Středočeského kraje bohužel nevyšla. Budeme žádat o dotaci příští rok i z jiných zdrojů. Stavba přesunuta na rok 2020.
Výsadba stromů I. např. podél cesty směr Březná nebo u poldru 2020  
Nové herní prvky na dětské hřiště doplnění prostorově méně náročných herních prvků (hrazda, domeček nebo malé pískoviště) 2020  
Revitalizace rybníka odbahnění, oprava hráze 2020 Závislé na získání dotace
Vybudování místa aktivního a pasivního odpočinku u poldru stavba krytého odpočívadla u poldru (na křižovatce polních cest), součástí by mohly být jednoduché venkovní sportovní prvky příp. jednoduché disciplíny pro děti 2020  
Venkovní úpravy u Spolkového domu zámková dlažba na dvoře, odvodnění za vraty, zvětšení zatravněné plochy, pergola v zadní části 2020-2021  
Obnova místních komunikací asfaltování ulice u Romaňuků a ulice ke Kailům 2021 Závislé na získání dotace
Rekonstrukce části budovy Coop přestavba nevyužívaného skladu na prostor pro drobného živnostníka (kadeřnictví, masáže apod.) 2021  
Stezka pro pěší / cyklostezka na Krahulov sypaná stezka nebo asfaltová stezka podél silnice 2021 Závislé na získání dotace
Cyklostezka na Vysoký Újezd po trase kanalizace 2022 Závislé na získání dotace
Multifunkční hřiště oplocený kurt na různé sporty s umělým povrchem umístěný na hřišti u kravína (v zadní části hřiště) 2022 Závislé na získání dotace