Stručná historie obce

Nejstarší období

Podle archeologických nálezů se předpokládá, že bylo území kolem dnešní obce osídleno teprve v mladší době kamenné (3000 let př. n. l.). V té době se lidé živili zejména lovem a primitivním zemědělstvím. V místech, kde se dnes nachází náves, se kdysi rozkládalo starověké sídliště. Na místa starého pohřebiště se dnes jezdí rekreovat lidé z nedaleké Prahy.

11. – 16. století

Jméno obce vzniklo pravděpodobně podle Mezůnova dvorce – tedy Mezůnov. V roce 1025 připadl tento dvorec s několika okolními chalupami Ostrovskému klášteru u Davle. Ten byl však v roce 1420 vypálen husity a Mezouň (tak je již obec zmiňována od 14. století) se stává majetkem karlštejnského panství. Sedláci zde nebyli povinováni robotou, ale museli ročně platit mnohem více než v jiných vesnicích. Z toho důvodu také hodně lidí odchází pryč.

17. století

Během třicetileté války (1618 – 1648) byla Mezouň mnohokrát vypleněna cizími ale i vlastními vojsky. Sedláci zde tudíž nebyli schopni dále hospodařit a prodali své statky a pozemky panskému dvoru. V roce 1636 byly poprvé rozorány meze, dvůr byl zveleben a začal dobře prosperovat. Ve vsi byl vybudován rybník a postavena krčma.

18. století

Postupem času však dvůr začal vinou nájemníků opět chátrat a také kvůli velké vzdálenosti od panství byly pozemky roku 1781 opět rozparcelovány.

19. století

V roce 1818 byla postavena kaplička, která se dochovala dodnes.

Významnějším rokem v tomto století však byl rok 1850. V jižní části mezouňského katastru byla objevena ložiska keramických jílů a malířských hlinek (bílé a šedé). Ty se dobývaly následujících 119 let. Jíly byly zprvu používány jako modelářské. Když se však zjistila jejich ohnivzdornost, staly se hrnčířskou surovinou. Bílé malířské hlinky byly velmi kvalitní a vyvážely se nejen do širokého okolí Prahy, ale i na Moravu a Slovensko. První hrnčířská dílna byla založena v roce 1887. Druhá a modernější o sedm let později. V obou se vyrábělo nádobí, malované talíře, mísy, džbánky a nejrůznější sošky. Mezouňské výrobky byly později několikrát oceněny na různých výstavách.

Roku 1899 vzniká v obci sbor dobrovolných hasičů. Počalo se také s budováním hasičské zbrojnice.

1. polovina 20. století

26.7.1914 počala také zde v obci mobilizace a jelikož se odvody dále konaly několikrát do roka, byli zanedlouho všichni muži ve věku 18 – 50 let na frontě. Veškerá sklizeň se musela odvádět státu a prodej potraviny byl povolen pouze na lístky (říkalo se jim enky – např. chlebenky, tučenky apod.). Následkem nedostatečné výživy se začaly v okolí šířit různé epidemické choroby. Těm podlehli v Mezouni kupodivu jen dva lidé.

Po vzniku samostatné Československé republiky se občané hlásili hromadně do politických stran a zájmových organizací.

1919: Založení oddílu Sokola.

1925: Odhalení pomníku padlým ve světové válce.

1926: Vznik divadelního kroužku Tyl.

1928: Založení fotbalového klubu SK Mezouň.

1929-1931: Elektrifikace obce.

1938: Založení místní organizace Čs. červeného kříže.

23.9.1938: Vyhlášení mobilizace.

31.3.1939: Vojáci se vrací do svých domovů.

Druhá světová válka

září 1939: V obci se objevují přídělové lístky.

duben 1940: Povinná sbírka barevných kovů na počest Hitlerových narozenin nebyla příliš úspěšná. V Mezouni bylo nasbíráno jen 37 kg.

1942: Z obecní kapličky byl pro válečné účely odvezen zvon.

1943: Obec zakupuje poplachovou sirénu. Ve stejném roce museli všichni občané nechat odstranit ze svých radiopřijímačů krátké vlny.

1943: Rozrůstá se černý obchod s potravinami (např. husa se dala sehnat až za 3000 Korun, kilo mouky za 50 – 80 Korun, mzdy dělníků se přitom pohybovaly někde kolem 50 Korun denně).

1943: Ze vsi odchází pět lidí (ročník 1924) na nucené práce do Německa.

5.7.1944: Nad obcí přelétly první angloamerické letouny.

leden 1945: Několik lidí odjíždí na nucené zákopové práce na Moravu.

duben 1945: V náboru do partyzánského oddílu Železo (působil v Rudné a Nučicích) se přihlásilo 52 mužů.

květen 1945: Zajišťování německých obyvatel. Dále byla provedena sbírka na Prahu.

květen 1945: Ve dnech 8. – 11. května u Mezouně tábořilo sovětské vojsko.

Období po 2. sv. válce

1945: Založení Mysliveckého sdružení v obci.

1946: Vznik místní organizace Čs. svazu mládeže a Čs. svazu žen.

1952: Nákladem 108 000 Korun byl v Mezouni vybudován obecní rozhlas.

1952: Založení Jednotného zemědělského družstva.

1962: Zřízení mateřské školy.

1962: Zavedení autobusové linky Rudná – Beroun.

1966: Založení místní organizace Svazu zahrádkářů.

1967: Otevření nové prodejny Jednoty na místě zbořené selské usedlosti.

1968: Znovuobnovení oddílu Junáka.

1968: Táboření „nezvané“ sovětské armády v Březné (od září do listopadu).

1969: Rekonstrukce elektrického vedení.

1969: Ukončení dobývání keramických jílů a malířských hlinek.

1973: Generální oprava kapličky.

1973: Vybudování nové požární zbrojnice vedle mateřské školy.

1974: Založení oddílu Pionýra.

1975: První etapa kanalizace (dešťové).

1980: Výstavba nové trafostanice vedle bytovky JZD.

1980-1981: Čištění rybníka a generální oprava hrází a okolí.

1981-1989: Druhá a třetí etapa kanalizace (dešťové).

1983: Výstavba nové trafostanice na Vyhlídce pro místní část Letník.

Období po roce 1989

1990: Založení skautského oddílu.

1991: Vznik soukromého koloniálu a pohostinství (Antonín Skuhrovec).

1993: Výrazné omezení autobusové dopravy na lince Rudná – Beroun a Vysoký Újezd – Praha.

1995: Zavedení nové autobusové linky v rámci systému Pražské integrované dopravy (linka 311 – Mořina – Praha, Zličín).

1997: Dobrovolná sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi na Moravě. Za dva dny bylo vybráno přes 23 tisíc, které směřovaly do obce Karlovice u Vrbna.

1998: Nejhorší volební účast obyvatel v historii. Při prvních senátních volbách přišlo volit pouze 46,4% a ve druhém kole 21,5% voličů.

2000: Plynofikace obce v rámci sdružení obcí VYKO.

2003: Vybudování nové telefonní sítě.

2004: Generální oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého.

2007: Výstavba poldru v jižní části obce v rámci protipovodňových opatření.

2008: Vichřice Emma způsobila v obci a v okolních lesích značné škody.

2008: Přestavba budovy obecního úřadu.

2008: Oprava studánky Mličník a pomníku padlým.

2008: První ročník hudebního festivalu pod širým nebem Mezouňský zavírák.

2008-2009: Výstavba vodovodu.

2010-2011: Přestavba bývalé hasičské zbrojnice vedle mateřské školy na Spolkový dům.

2011: Rekonstrukce budovy Mateřské školy.

2011: Vybudování nové trafostanice U Čarodějnic a v Lukách.

2012: Stavba dětského hřiště vedle Spolkového domu.

2014: Obec začala užívat obecní znak.

2017-2018: Budování splaškové kanalizace

2018: Asfaltování hlavní silnice a místních komunikací, stavba chodníku podél hlavní silnice na Letníku.

2019-2020: Dokončení chodníků podél hlavní silnice.

2020: Obnova bývalé polní cesty do Haček.

2022: Otevření Komunitního centra Mezouň v patře zrekonstruované budovy obecního úřadu.

Související odkazy: