Poskytování informací

Podat žádost o informaci, stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí lze:

 • ústně v úředních hodinách
 • písemně na adrese Obecní úřad Mezouň, Mezouň 72, PSČ 267 16
 • telefonicky v úředních hodinách na telefonním čísle 311 675 198
 • faxem na faxovém čísle 311 675 198
 • elektronickou poštou na adrese  obec@mezoun.cz

Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Ceník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 1. Vzniknou-li obci s poskytováním informací náklady ve smyslu § 17 odst. 1 Zákona (náklady spojené s pořizováním kopií, opatřováním technických nosičů dat, s odesláním informací, náklady v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací) oznámí obec její výši písemně žadateli před poskytnutím informace.
 2. Žadatel o informace poskytované obcí (nejedná-li se o zveřejněné informace), uhradí s odvoláním na § 17 odst. 1 Zákona náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat, mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a odesláním informací (pokud tyto náklady dosáhnou minimální hodnoty 50, – Kč včetně poštovného) v níže uvedené výši:
  1. náklady za pořízení kopií:
   • 2,- Kč za pořízení jedné strany černobílého výtisku (kopie) formátu A4,
   • 20,- Kč za pořízení jedné strany barevného výtisku (kopie) formátu A4;
  2. náklady na opatření technických nosičů dat:
   • 20,- Kč za 1 ks CD s požadovanými daty;
  3. náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací:
   • 200,- Kč za hodinu vyhledávání;
  4. náklady za odeslání informace žadateli:
   • dle platného sazebníku České pošty, s. p. (Pozn.: celková cena za poskytnutí informace bude stanovena součtem úhrad, které byly při vyhledání informace použity. Podle § 17 odst. 1 Zákona, bude žadateli předem vyčíslena výše úhrady nákladů).
 3. Před poskytnutím informace uhradí žadatel náklady stanovené podle bodu 1) na základě výzvy k zaplacení, která byla žadateli zaslaná:
  1. převodem z bankovního účtu,
  2. složenkou,
  3. v hotovosti v pokladně obce.

Související odkazy: