Projekt Komunitní centrum Mezouň

Logo IROP a MMR

Název projektu: Komunitní centrum Mezouň

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012740

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na vybudování komunitního centra v obci Mezouň (rekonstrukce 2NP OÚ), které vytvoří vhodné podmínky pro realizaci aktivit určených pro komunitu a pro osoby z cílových skupin. V současné době neexistuje vhodné zázemí pro konání volnočasových, společenských a vzdělávacích aktivit a v obci nefunguje systematická práce s osobami z cílových skupin.

Smyslem činnosti Komunitního centra je:

 • vytvářet příležitosti pro aktivní zapojení se do dění v obci,
 • budovat v občanech pocit sounáležitosti s komunitou,
 • posilovat vztah k místu,
 • rozvíjet občanské dovednosti a postoje k aktivnímu občanství,
 • nabízet pestrou nabídku různorodých aktivit pro různé věkové kategorie.

Dále bude nabízeno sociálním pracovníkem základní sociální poradenství v tomto rozsahu:

 • poskytování informací o možnosti výběru jiných sociálně-zdravotnických služeb a jiných běžně
  dostupných zdrojů podpory, poskytování informací o základních právech a povinnostech osoby,
  zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, poskytování informací o dalších formách
  pomoci (např. o státním sociálním zabezpečení, v oblasti bydlení, zaměstnání, aj.),
  zprostředkování komunikace s úřady či jinými institucemi.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa: PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl IROP: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

Opatření integrované strategie: 3. Komunitní centra

Číslo výzvy MAS Jihozápad: 7

Číslo výzvy ŘO IROP: č. 62 „Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD“

Datum zahájení a ukončení projektu: 1.10.2019 – 31.8.2021
Žadatel a příjemce podpory: Obec Mezouň
Celkové náklady projektu: 3 482 761,94 Kč
Celkové neuznatelné náklady projektu: 1 015 599,62 Kč
Celkové uznatelné náklady projektu: 2 467 162,32 Kč
Příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 2 343 804,20Kč (95 %)
Příspěvek ze státního rozpočtu: 0,- Kč (0 %)
Vlastní zdroj financování: 123 358,12 Kč (5 %)

 

Více informací: