Poplatek za užívání veřejného prostranství (zábory)

Základní informace

Předmětem poplatku je např. provádění výkopových prací, umístění stavebních zařízení a materiálu, zařízení pro poskytování prodeje a služeb, vyhrazení trvalého parkovacího místa atd. Netýká se běžného parkování vozidel. Za užívání veřejného prostranství na území obce se vybírá poplatek podle vyhlášky obce č. 1/2019.

Ohlášení záboru

Ohlášení je nutné provést na obecním úřadě nejpozději 15 dnů před zahájením užívání veř. prostranství. Pokud se jedná o krátkodobý zábor (do 7 dnů), je nutné ohlášení provést nejpozději 1 den před zahájením užívání veřejného prostranství.

V žádosti je nutné kromě údajů o žadateli vyplnit zejm. předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veř. prostranství. K ohlášení doporučujeme použít formulář, který získáte na obecním úřadě nebo si jej můžete stáhnout z této stránky (formát doc nebo pdf). Pro krátkodobý zábor lze využít zjednodušený online formulář.

Splatnost poplatku

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veř. prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo. Splatnost je následující:

 • užívání veř. prostranství méně než 7 dnů: nejpozději v den zahájení užívání veř. prostranství;
 • užívání veř. prostranství po dobu 7 dnů a déle: nejpozději do 7 dnů od zahájení užívání veř. prostranství.

Kdy se poplatek neplatí?

 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou;
 • z akcí, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely;
 • po dobu prvních 7 dnů záboru – podmínkou je řádné ohlášení záboru na obecním úřadě (platí pouze pro občany s trvalým pobytem v Mezouni a podnikatele se sídlem nebo místem podnikání v Mezouni).

Výše poplatku

 • prvních 7 kalendářních dnů pro občany s trvalým pobytem v Mezouni a podnikatele se sídlem nebo místem podnikání v Mezouni – zdarma (zábor musí být řádně ohlášen);
 • prvních 7 kalendářních dnů pro ostatní fyzické a právnické osoby (např. skládka materiálu, stavební zařízení, výkopy – 10 Kč / 1 m2 / 1 den);
 • během prvního měsíce – od 8. dne (např. skládka materiálu, stavební zařízení, výkopy – 10 Kč / 1 m2 / 1 den);
 • druhý měsíc a každý další započatý – měsíční paušál 5 Kč / 1 m2.

Jak poplatek zaplatit

Poplatek je možné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem. Platební údaje pro bezhotovostní platbu:

 • číslo účtu obce: 6621131/0100,
 • konst. symbol: 0308,
 • variabilní symbol: rodné číslo nebo č.p. žadatele (v případě podnikatele IČ).

Ohlášení ukončení záboru

Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit do 15 dnů skutečný stav (tj. zejména skutečnou dobu a výměru užívání).