Přihlášení k trvalému pobytu

Kde a jak se přihlásit k trvalému pobytu?

Hlášení trvalého pobytu se provádí osobně na obecním úřadě. Zde je nutné vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který získáte od pracovníka obecního úřadu (je nutné použít originální tiskopis).

Na zadní straně tiskopisu se vyplňují údaje o vlastníkovi nemovitosti, kam se chce občan přihlásit. Majitel nemovitosti musí potvrdit podpisem souhlas s přihlášením do svého domu. Pokud bude přihlašovací lístek podepsán mimo ohlašovnu, musí být podpis úředně ověřen. Proto je nejjednodušší, když se k přihlášení dostaví přihlašovaný i vlastník nemovitosti.

Co musíte mít s sebou?

  1. Platný občanský průkaz (občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí státního občanství).
  2. Rodný list dítěte – v případě, že přihlašujete k pobytu dítě, které dosud nemá žádný doklad totožnosti
  3. Vlastník nemovitosti musí doložit vlastnicví pomocí výpisu z katastru nemovitostí (u nového domu kolaudačním rozhodnutím, příp. kupní smlouvou). Doklad nesmí být starší než 2 měsíce.

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se platí správní poplatek ve výši 50 Kč (za osobu). Děti mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny.

Další informace