Obecní úřad

Zápis č. 2/2023 ze zasedání zastupitelstva obce 21.2.2023

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 2/2023 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 21. února 2023.

Na programu bylo následující:

 1. Oprávnění k podpisování v peněžních ústavech
 2. Odpadové hospodářství obce – návrh Obecně závazné vyhlášky obce Mezouň č. 1/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, kontejnery na velkoobjemový odpad
 3. Stanovení ceny za zřízení budoucích věcných břemen – služebnosti mezi obcí Mezouň a společností ČEZ Distribuce, a.s.
 4. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k novostavbě RD parc. č. 136, v k.ú. Mezouň.
 5. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře Mezouň, vyjádření k úpravě projektu novostavby RD parc. č. 67/10, v k.ú. Mezouň.
 6. Geometrické plány pro dělení pozemků ve vlastnictví obce (areál bývalého JZD)
 7. Projekt novostavby trati Praha-Smíchov – Beroun
 8. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2023
 9. Pronájem budovy bývalé hasičské zbrojnice na poz. parc. č. st. 74 v k.ú. obce Mezouň na dobu 1 roku
 10. Žádost o vyjádření k přístupové komunikaci k pozemku p.č. 185/1
 11. Nabídka společnosti ATLAS GROUP – informačně právní systém CODEXIS
 12. Personální posílení obecního úřadu Mezouň – vypsání výběrového řízení na prac. pozici – úředník /účetní/ administrativní pracovník
 13. Ostatní (Úprava odměňování neuvolněných členů OZ ve smyslu nařízení vlády č. 318/2017 v platném znění; Soutěž vyhlášená Ministerstvem práce a sociálních věcí – „Obec přátelská rodině a seniorům“)