Územní plán

Stanovisko Krajského úřadu k návrhu územního plánu obce

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, vydal dne 2. února 2024 nové stanovisko k návrhu územního plánu obce Mezouň.

Krajský úřad posoudil podle ustanovení § 50 odst. 7 stavebního zákona návrh územního plánu z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a konstatuje, že neshledal žádné rozpory a lze postupovat v dalším řízení o územním plánu.

Ve spolupráci s výkonným pořizovatelem Mgr. Felcmanem, Ph.D. tak můžeme konečně vyhodnotit všechny připomínky, které byly podány na obecní úřad v rámci tzv. společného jednání a provést úpravu návrhu územního plánu.

Blížíme se tak k závěrečné fázi, kterou je veřejné projednávání návrhu územního plánu.