Kanalizace

Informace o provozování nové kanalizace v obci Mezouň

Vážení vlastníci nemovitostí,

dovolujeme si Vás informovat o změnách, které nastanou v souvislosti s uvedením nové splaškové kanalizace v obci Mezouň do provozu a z toho plynoucí změnou v odvádění odpadních vod z Vašich nemovitostí.

Stavba kanalizace byla ukončena v prosinci 2018 a byla řádně zkolaudována. V současné době je kanalizace připravena k provozu a před spuštěním dobíhají především nezbytné administrativní záležitosti. Plnohodnotné zahájení provozu bylo stanoveno k datu 18.3.2019. Připojení jednotlivých odběratelů je nutno zrealizovat do data 30.4.2019. Na základě výběrového řízení bude činnosti spojené s provozem zajišťovat společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Postup připojování:

 1. Část kanalizační přípojky vedoucí po veřejných pozemcích byla součástí výstavby kanalizace a byla provedena dodavatelskou firmou.
 2. Vlastník nemovitosti si zajistí realizaci části kanalizační přípojky vedoucí po pozemcích, které netvoří veřejné prostranství (a to do 30.4.2019).
 3. Od data 18.3.2019 každé pondělí, středu a čtvrtek vždy od 14.00 do 16.00 hod. si vlastník nemovitosti dohodne osobně na obecním úřadě nebo na tel. 311 675 198 konkrétní termín kontroly zamýšleného propojení obou částí přípojek dle časových možností pověřeného odborného zástupce obce Mezouň pana Majera (zaměstnanec VaK Beroun) a dalšího zástupce obce.
 4. Vlastník nemovitosti při této kontrole předá zástupci obce vyplněnou a podepsanou Přihláška nového odběratele (kanalizace), která je od 14.3.2019 dostupná na webu obce a v úředních hodinách na obecním úřadě. V případě napojení nemovitosti na veřejný vodovod bude stav vodoměru zapsán do PŘIHLÁŠKY ODBĚRATELE při této kontrole.
 5. Po předání PŘIHLÁŠKY ODBĚRATELE se vlastník nemovitosti připojí na novou splaškovou kanalizaci (tzn. že teprve nyní lze provést fyzické napojení kanalizační přípojky do nové kanalizace).
 6. Na základě PŘIHLÁŠKY ODBĚRATELE připraví VaK Beroun Smlouvu o odvádění odpadních vod mezi odběratelem a obcí Mezouň. Následně obec Mezouň vyzve odběratele k podpisu smlouvy.

Stanovení množství vypouštěných odpadních vod:

 1. Odběratelé napojení na vodovodní řad bez vlastního zdroje vody
  Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace odpovídá spotřebě vody zjištěné na vodoměru.
 2. Odběratelé, kteří částečně nebo zcela využívají vlastní zdroj vody
  Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace odpovídá směrným číslům roční spotřeby vody uvedeným v příloze č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění. Směrné číslo pro standardně vybavenou domácnost činí 36 m3/osobu a rok. Fakturace stočného je pak prováděna paušální sazbou, která odpovídá násobku směrného čísla a počtu osob, které nemovitost užívají.

Úhrada stočného bude prováděna formou zálohových plateb, které lze hradit prostřednictvím trvalého příkazu ze svého účtu. Odběratelé obdrží roční vyúčtování.

Další informace jsou k dispozici v zákaznickém centru VaK Beroun a na webových stránkách www.vakberoun.cz.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3

Kontakty:
zákaznické centrum v Berouně 311 747 111
zelená linka 800 100 663

Dispečink: 311 747 120 , 606 666 990 hlášení poruch
e-mail: zc.beroun@vakberoun.cz


Ke stažení: Informace o provozování nové kanalizace v obci Mezouň (pdf 88 kB)

 

 

12 komentářů: „Informace o provozování nové kanalizace v obci Mezouň

 • Dobrý den, a teď by taky mělo přijít zdůvodnění a cenová informace vodné/stočné. Jak je možné že došlo k prudkému navýšení stočného pro Mezouň od 1.1.2019. S tím obec souhlasila? Rázem je dle ceníku VAK vodné+stočné v Mezouni pro 2019 cena 117,46 za m3 vč. DPH. Tím se Mezouň stala obcí s nejdražší vodou v ČR. Proč je takový rozdíl v ceně /cca20%/ třeba proti Vysokému Újezdu 98,32, Beroun 95,91 ? To se nám pěkně „vyplatí“ to nesmyslné přečerpávání.

  • a ještě Nučice 88,71/ Tachlovice 77,68 . . . vše VAK Beroun

  • Dobrý den, cena stočného uvedená v ceníku VaK Beroun, a.s. je výsledkem kalkulace ceny stočného na rok 2019 a týká se nové splaškové kanalizace. Tato kalkulace vychází vzhledem k začátku provozu z odhadu nákladů na provozování a z odhadu množství splaškových vod, které budou do kanalizace vypuštěny. Protože tyto vstupy jsou pouze odhadované, bylo po dohodě s VaK Beroun, a.s. stočné stanoveno cca ve stejné výši, jako vodné. Vodné pro rok 2019 pak zůstává stejné, jako bylo v roce 2018.
   Cena stočného bude v následujících letech upravována na základě vstupních údajů z předchozích období.
   V současné době dosluhuje kořenová čistírna splaškových vod v lokalitě pod Letníkem. Stočné, které bylo dříve uváděno v ceníku, se týkalo této čistírny. Prodloužení provozu této čistírny není možné. Tato čistírna navíc ani nedokázala kapacitně pokrýt celou obec.

 • Dobrý den, mohu se prosím zeptat co nastane po datu 30.4.2019 pokud se do té doby nestihneme připojit? V textu výše se píše že: “ Připojení jednotlivých odběratelů je nutno zrealizovat do data 30.4.2019″. Děkuji

  • Dobrý den, obec Mezouň předpokládá, že se připojí všichni odběratelé, kteří uhradili počáteční příspěvek a na území jejich nemovitostí vznikají splaškové vody. V jednotlivých technicky odůvodněných případech je možné provést napojení kanalizační přípojky do nové kanalizace i po datu 30.4.2019. Minimálně je však již třeba mít provedenu kontrolu a odevzdánu PŘIHLÁŠKU ODBĚRATELE. Zde je třeba upozornit, že v případě pochybností o způsobu likvidace splaškových vod mohou být po vlastnících nemovitostí vyžadovány relevantní dokumenty prokazující zákonnou likvidaci splaškových vod. Pokud je např. provozována bezodtoková žumpa, musí být doklady o likvidaci splaškových vod uschovávány pro předložení kontrole ze strany oprávněných orgánů!

 • Dobrý den. Proč ono připojení do kanalizace neučiníte Vy a i její financování? Proč starý člověk musí kopat a financovat věc, kterou nechce. Vemte to z dotací

  • Dobrý den, přípojky na soukromých pozemcích nebyly součástí dotace, a proto si náklady na část na soukromém pozemku řeší každý vlastník individuálně. Odvádění splaškových vod z obce bylo dlouhá léta problematickým bodem občanského soužití v obci. Nová splašková kanalizace přináší komplexní řešení.

 • Můžete zveřejnit smlouvu s VAK a jejich položkovou kalkulaci stočného? Cena stočného byla součástí smlouvy? Zastupitelstvo s touto cenou souhlasilo?

  • Smlouva i Kalkulace ceny stočného na rok 2019 budou zveřejněny na webových stránkách obce. Kalkulace ceny stočného na rok 2019 nebyla součástí Smlouvy. Uzavření Smlouvy bylo schváleno na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 27.12.2018. Kalkulace ceny stočného na rok 2019 byla schválena na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 25.2.2019, čímž byla stanovena cena stočného pro rok 2019.

 • 1. Do 30.4. nebo dříve chcete mít vyplněnou PO /zřejmě kvůli podmínkám dotace/, tak když člověk odevzdá PO s uvedeným stavem vodoměru třeba 20.3. a připojí se třeba až 15.5. tak platí stočné od stavu uvedeného na PO?
  2. „Cena stočného bude v následujících letech upravována na základě vstupních údajů z předchozích období.“- „odhadované náklady“ takže pokud se ukáží náklady menší VAK sníží snad cenu a vrátí zpětně za 2019 rozdíl?
  3. Jak se řeší stočné u vody odebrané z vodovodu a neodvedené do kanalizace – mytí aut, napouštění bazénu, případně zalévání?
  4. počáteční poplatek – vzhledem k tomu jak byl tento smluvně formulován a proč, tak by bylo lepší ho vůbec nezmiňovat . . .

   1. V období od 18.3.2019 do 30.4.2019 je možné odevzdávat PŘIHLÁŠKY ODBĚRATELE a připojovat se na kanalizaci s odsouhlasením technického provedení zástupcem obce p. Majerem. Od 1.5.2019 bude u všech odběrných míst zahájena fakturace stočného dle ceny stanovené pro rok 2019.
   2. Cena stočného byla kalkulována ve spolupráci s VaK Beroun, a.s. dle odhadovaných nákladů při provozu kanalizace. Kalkulace obsahuje náklady za služby prováděné společností VaK Beroun, a.s. a další náklady (na čerpání do Vysokého Újezda, čištění vod na ČOV, obnovu kanalizace apod.). V případě, že skutečné náklady budou nižší, než bylo plánováno, bude rozdíl použit na budoucí obnovu kanalizace a skutečné náklady budou zohledněny při tvorbě Kalkulace ceny stočného pro rok 2020.
   3. Odpočet stočného za vodu neodvedenou do kanalizace lze uplatnit v případě, že nemovitost je výhradně napojena na veřejný vodovod a neodebírá vodu z místního zdroje. Nárok vzniká, je-li tato spotřeba vyšší než 30m3/rok. Množství je zjišťováno měřením vody nevypouštěné do kanalizace „podružným“ vodoměrem, jehož instalace musí splňovat podmínky osazení fakturačního vodoměru. V takových případech bude postupováno dle pravidel VaK Beroun, a.s. uvedených na webových stránkách této společnosti http://www.vakberoun.cz
  • Tam kde je žádáno z evropských dotací je vždycky něco extra, ale ,,pozitivní aktiva” jen pro někoho

Komentáře nejsou povoleny.