Obecní úřad

Zápis č. 2/2022 ze zasedání zastupitelstva 31.3.2022

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 2/2002 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 31. března 2022.

Na programu bylo následující:

 1. Informace o ubytování a další pomoci uprchlíkům v obci Mezouň
 2. Žádost Junák – český skaut o poskytnutí dotace na celoroční činnost a nákup materiálu na letní tábor 2022
 3. Plánovací smlouva o složení finanční jistoty, způsobu financování infrastruktury a realizace její výstavby ze dne 30. září 2010
 4. Cenová nabídka Vodorovné dopravní značení stavby „Křižovatka silnic III/10125 a III/10126 v obci Mezouň
 5. Cenová nabídka Povolení pro stavbu Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství
 6. Pronájem budovy bývalé staré hasičské zbrojnice na poz.č.parc. st. 74 v k.ú. obce Mezouň na dobu určitou 1 roku
 7. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2022
 8. Fakturace „KCM – IROP“
 9. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 19.4.2021
 10. Žádost KSK Mezouň z.s. o poskytnutí dotace na pořádání dětského dne a na údržbu Hřiště Mezouň 2022
 11. Žádost České tábornické unie – TO Samota II o poskytnutí dotace na pořádání letního dětského tábora 2022
 12. Kino na Kolečkách – náklady a výběr filmu 2022
 13. Žádost o finanční příspěvek ČSOP Rokycany 2022
 14. Zpráva o inventarizaci za rok 2021
 15. Plán odpisů majetku na rok 2022
 16. Plán práce finančního výboru na rok 2022 + informace o činnosti za r. 2021
 17. Plán práce kontrolního výboru na rok 2022 + informace o činnosti za r. 2021
 18. Pěší propojení Mezouň – Nučice
 19. Přechody pro chodce
 20. Žádost o pronájem části pozemku č. parc. 400/4
 21. Ostatní (Časový plán PZKO, Žádost o souhlas s připojením sousední nemovitosti na komunikaci III/10126, Využití Komunitního centra Mezouň, Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při kontrole zveřejňování rozpočtových opatření, Směrnice zřízení Fondu obnovy kanalizace, Záměr pronájmu pozemků)