Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 15.4.2024

Veřejné zasedání zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná v pondělí 15.4.2024 od 18.00 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni.

Program:

 1. Smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene – služebnosti na poz. parc. č. 411/1 v k.ú. Mezouň
 2. Smlouva se Správou železnic, s.o. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na poz parc.č. 402/2 v k.ú. Mezouň
 3. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře – stavba RD na poz. parc. č. 312/61 v k.ú. Mezouň
 4. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře – stavba RD na poz. parc. č. 354/1 v k.ú. Mezouň
 5. Žádost o odprodej části pozemku prac. č. 400/1 v k.ú. Mezouň, nacházejícího se u objektu Mezouň č.p. 65
 6. Územní plán – Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 8.7.2020
 7. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
 8. Návrh kupní smlouvy s firmou Rastas, s.r.o. na odkup splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě Pod Hájem
 9. Pronájem budovy bývalé hasičské zbrojnice na poz. parc. č. st. 74 v k.ú. obce Mezouň na dobu 1 roku
 10. Žádost o dotaci na činnost v r. 2024 – Junák Český skaut
 11. Žádost o dotaci na činnost v r. 2024 – KSK Mezouň, z.s.
 12. Žádost o dotaci na tábor v r. 2024 – TO Samota II
 13. Žádost o finanční dar – Linka bezpečí, z.s.
 14. Žádost o finanční dar – ZO ČSOP Rokycany
 15. Rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2024
 16. Nabídka společnosti Vodohospodářské inženýrské služby a.s. na vyhotovení ročního ex-post monitoringu splaškové kanalizace
 17. Výběr zhotovitele vytyčení hranic pozemků a zpracování geometrického plánu pozemků nacházejících se v areálu bývalého JZD a obecního hřiště
 18. Výběr zhotovitele kamerové zkoušky čištění kanalizačních vpustí a řadu dešťové kanalizace nacházející se v místní komunikaci K Letníku a silnici III/10125
 19. DTM – cenové nabídky geotechnického zaměření dopravní a technické infrastruktury obce
 20. Digitální úřední deska.
 21. Optimalizace finančních prostředků na bankovních účtech
 22. Personální posílení obecního úřadu Mezouň – výběrové řízení na prac. pozici – úředník /účetní/ administrativní pracovník
 23. Bezbariérová úprava komunitního centra
 24. Ostatní