Obecní úřad

Zápis č. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva 25.11.2021

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplně zápis č. 5/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 25. listopadu 2021.

Na programu bylo následující:

 1. Žádost o vyjádření ke změně stavby před jejím dokončením RD č.parc. 103/27
 2. Žádost o vyjádření ke stavbě: Mezouň, parc.č. 399/292; IV-12-6028486. Věcná břemena
 3. Přeložka silnice III/10125, Vysoký Újezd u Berouna-vyjádření
 4. Napojení poz.č.parc. 67/61 na místní komunikaci parc.č. 405. Plánovací smlouva o složení finanční jistoty, způsobu financování infrastruktury a realizace její výstavby 67/61
 5. Veřejnoprávní smlouva-Pošta Partner
 6. Ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 1.12.2014
 7. Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 8. Žádosti o odkup pozemků-části č.parc. 180/5, 401/3 a 230
 9. Dohoda o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů
 10. Uzavírání dohod o provedení práce
 11. Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu obce na rok 2021
 12. Fakturace „KCM – IROP“
 13. Dodatek Smlouvy o dílo ze dne 8.7.2020
 14. Záměr „Pěší propojení Mezouň – Nučice“
 15. Plán inventarizace za rok 2021, složení inventarizační komise
 16. Prodej části pozemku č.parc. 271/35 a 234
 17. Ostatní (Finanční dar Mysliveckého sdružení Hubertus Mezouň; Otevření kasičky s dobrovolnými příspěvky z promítání „Kino na kolečkách“)