Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň 20.6.2024

Veřejné zasedání zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná ve čtvrtek 20.06.2024 od 18.00 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni.

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu zasedání a kontrola usnesení z posledního zasedání
 3. Volba zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
 4. Návrh Smlouvy se Správou železnic, s.o. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na poz parc.č. 402/2 v k.ú. Mezouň.
 5. Návrh Plánovací smlouvy a dohody o spolupráci – stavba RD na poz. parc. č. 312/61 v k.ú. Mezouň.
 6. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře – změna stavby před dokončením na poz. parc. č. 388/9 v k.ú. Mezouň.
 7. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře – stavba RD na poz. parc. č. 185/3 v k.ú. Mezouň.
 8. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře – stavba RD na poz. parc. č. 236/1 v k.ú. Mezouň.
 9. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře a stanovisko ke stavbě studny na pozemku parc. č. 388/11
 10. Úprava veřejného prostranství u COOPu (objekt Mezouň čp. 2)
 11. Stanovisko ke změně číslo 3 Územního plánu obce Nučice
 12. Návrh kupní smlouvy s firmou Rastas, s.r.o. na odkup splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě Pod Hájem.
 13. Pronájem budovy bývalé hasičské zbrojnice na poz. parc. č. st. 74 v k.ú. obce Mezouň na dobu 1 roku
 14. Výběr zhotovitele čištění a dezinfekce obecních studní a zdrojů vody
 15. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2024
 16. Závěrečný účet obce Mezouň za r. 2023
 17. Roční účetní závěrka obce Mezouň za r. 2023
 18. Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2023
 19. Závěrečné účty DSO Pláně a DSO VYKO za r. 2023
 20. Roční účetní závěrka DSO Pláně, VYKO za r. 2023
 21. Plán odpisů na rok 2024
 22. Plán činnosti kontrolního výboru na r. 2024
 23. Plán činnosti finančního výboru na r. 2024
 24. Zpráva o inventarizaci za rok 2023
 25. Návrh smlouvy o poskytování služeb Externí editor DTM
 26. Návrh smlouvy o právech a povinnostech při výstavbě – komunikace Na Lvech
 27. Nákup kancelářské techniky pro potřeby obecního úřadu
 28. Optimalizace finančních prostředků na bankovních účtech
 29. Personální posílení obecního úřadu Mezouň – výběrové řízení na prac. pozici – úředník /účetní/ administrativní pracovník
 30. Bezbariérová úprava komunitního centra
 31. Diskuze
 32. Závěr