Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 28.5.2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná ve čtvrtek 28. května 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Zrušení USNESENÍ č. 08/2017 bod 8) ze dne 18.12.2017
 2. Zrušení USNESENÍ č. 09/2018 bod 1) ze dne 26.11.2018
 3. Pořízení „Územního plánu Mezouň s prvky regulačního plánu“
 4. Územní plán Mezouň s prvky regulačního plánu-pověření k zastupování a zřízení obecního e-mailu up@mezoun.cz pro komunikaci obce ve věcech územně plánovací činnosti a stavebního řádu.
 5. PŘÍKAZNÍ SMLOUVA s předmětem smlouvy „výkon činností pořizovatele Územního plánu Mezouň s prvky regulačního plánu“
 6. Výsledek výběrového řízení na Zpracování územně plánovací dokumentace „Územní plán Mezouň s prvky regulačního plánu“
 7. SMLOUVA O DÍLO s předmětem smlouvy pro zpracování územně plánovací dokumentace „Územní plán Mezouň s prvky regulačního plánu“
 8. Cenová nabídka-kamerový průzkum od společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.-cca 100 m
 9. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na r. 2020
 10. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci „Dělení pozemku, umístění inženýrských sítí a komunikace na parcele č.parc. 271/20 v k.ú. Mezouň“, stavebníka sl. Ing. Michaely Kaňkové
 11. Neprodloužení dohody ze strany Úřadu práce ČR o vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP
 12. Změna rozestavení kontejnerového hnízda na tříděný odpad u prodejny COOPu
 13. Žádost KSK Mezouň z.s. o poskytnutí dotace na pořádání dětského dne a na údržbu Hřiště Mezouň
 14. Chodníky-fakturace za měsíc 4/2020
 15. Zpráva o inventarizaci za rok 2019
 16. Ostatní