Obecní úřad

Územní opatření o stavební uzávěře Mezouň

Zastupitelstvo obce Mezouň, příslušné podle § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), za použití § 97 a následujících stavebního zákona, dále § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává Územní opatření o stavební uzávěře Mezouň, schválené na zasedání Zastupitelstva obce Mezouň konaném dne 25.1.2021 usnesením č. 1/2021, bod 1).

Stavební uzávěra nabyla účinnosti 19. února 2021.

  1. Územní opatření o stavební uzávěře Mezouň (dále jen „stavební uzávěra“) platí pro zastavěné území obce a zastavitelné plochy vymezené v platném Územním plánu obce Mezouň ve znění jeho změn č. 1 a č. 2; území dotčené stavební uzávěrou je vymezené v grafické příloze stavební uzávěry.
  2. V území vymezeném v bodě 1 se zakazuje umísťování a povolování veškerých nových staveb, změn staveb před jejich dokončením a změn dokončených staveb vyžadujících správní rozhodnutí, popř. obdobný správní úkon jako je územní souhlas, veřejnoprávní smlouva, ohlášení stavby, popř. oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora vydávaný dle stavebního zákona.
  3. Stavební uzávěra se nevztahuje na provádění udržovacích prací.
  4. Stavební uzávěra platí do doby ukončení procesu pořizování nového Územního plánu Mezouň, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo obce Mezouň dne 28.5.2020 usnesením č. 3/2020.
  5. Účelem této stavební uzávěry je ochrana dotčeného území před zástavbou, jejíž urbanistické a architektonické řešení by mohlo být v rozporu s nastavením podmínek prostorového uspořádání, které bude detailně prověřeno v procesu pořízení nového Územního plánu Mezouň.
  6. Zastupitelstvo obce Mezouň může v odůvodněných případech, jestliže to neohrozí účel sledovaný stavební uzávěrou, povolit výjimku ze zákazu uvedeného v bodě 2.

Přílohy ke stažení: