Berounský tunel

Stanovisko obce Mezouň k záměru železničního tunelu

Obec Mezouň zásadně nesouhlasí se záměrem „Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun“ (dále jen Záměr), konkrétně s vedením trasy Záměru pod zastavěným územím obce Mezouň. Obec Mezouň považuje rizika spojená se stavbou a provozem Záměru pod zastavěným územím obce Mezouň za neakceptovatelná a ohrožující samou, takřka tisíciletou, existenci obce Mezouň.

Toto stanovisko obce Mezouň vychází mimo jiné ze skutečnosti, že v rámci Záměru nebyla obci Mezouň do současné doby předložena hydrogeologická studie, na základě jejichž výstupů by mohla být relevantně vyhodnocena rizika (např. dopad na hladinu podzemních vod a statiku budov) spojená s realizací Záměru.

Zároveň do současné doby nebyla obci Mezouň představena ani žádná opatření k minimalizaci rizik, vyplývajících z realizace Záměru, ve vztahu k zastavěnému území obce a jejím obyvatelům a taktéž dosud nebyla obci Mezouň předložena forma (technické řešení, časový interval či finanční výše) kompenzací v případě negativních dopadů realizace Záměru do života obyvatel obce Mezouň či vlastníků nemovitostí v katastru obce Mezouň.

Plné znění stanoviska obce včetně požadavků obce naleznete níže.

Více informací: