Územní plán

Návrh zadání nového územního plánu obce Mezouň

Obecní úřad Mezouň ve smyslu ust. § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona projednání zadání Územního plánu Mezouň.

Návrh zadání Územního plánu Mezouň je vystaven k veřejnému nahlédnutí na elektronické úřední desce OÚ Mezouň, příp. je k nahlédnutí na OÚ Mezouň, Mezouň 72.

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona, ve spojení s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, může každý do 30 dnů od vyvěšení návrhu zadání Územního plánu Mezouň veřejnou vyhláškou uplatnit u Obecního úřadu Mezouň písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Připomínky prosím přednostně zasílejte na e-mailovou adresu up@mezoun.cz.

Veškeré dotazy směrujte na určeného zastupitele pro Územní plán, kterým je místostarosta Daniel Kokrda – e-mail: dan.kokrda@mezoun.cz.