Nezařazené

Nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – PTAČÍ CHŘIPKA

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v obci Hlásná Třebáň. Obec Mezouň zařazena do tzv. pásma dozoru, kde je nutné provést soupis všech komerčních chovatelů drůbeže.

V pásmu dozoru se nařizuje:

  1. zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
  2. zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.
  3. dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy,
  4. neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný.
  5. zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají: žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství a/nebo přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
  6. zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy;
  7. zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
  8. zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.

Plné znění nařízení (pdf 624 kB).