Nezařazené

Informace FÚ k dani z nemovitostí – osvobození pro vybrané pozemky od roku 2020

Upozorňujeme, že od zdaňovacího období roku 2022 lze uplatnit pouze osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění od 1.1.2020. V důsledku této změny JIŽ NELZE UPLATIT OSVOBOZENÍ podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění do 31. 12. 2019 u:

  1. pozemků remízků, hájů, větrolamů a mezí na orné půdě a trvalých travních porostech, pokud nesplňují definici krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad) a nejsou zapsány v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“),
  2. pozemků ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využívat, pokud se nejedná o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání, na kterých se nachází příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pokud remízky, háje, větrolamy a meze nebudou v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS do 31. 12. 2021 zaevidovány jako skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice nebo mez, nebudou splněny podmínky pro osvobození pozemků dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí a poplatníci si nebudou moci v uvedených případech na zdaňovací období roku 2022 uplatnit nárok na jejich osvobození.

Podrobné informace ke stažení: