Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění ukládá obcím a městům povinnost vést registr oznámení veřejných funkcionářů, který umožňuje veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře a kontrolu majetku, příjmů, darů či jiného prospěchu nabytých během výkonu funkce, popř. finančních závazků, které veřejný funkcionář má. U obcí se týká oznamovací povinnost starosty a místostarosty.

Do registru oznámení má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Nahlížení do registru je možné po vyplnění písemné žádosti osobně na obecním úřadě nebo prostřednictvím veřejné datové sítě.

Pokyny pro žadatele o zpřístupnění registru oznámení

  1. Vyplnit písemnou žádost.
  2. Podat žádost osobně, poštou nebo elektronicky na obecním úřadě (u e-mailu je nutný elektronický podpis).
  3. Po ověření žádosti bude registr oznámení žadateli zpřístupněn. Pokud žadatel požádal o přístup pomocí veřejné datové sítě, bude mu vytvořen uživatelský účet. Uživatelské jméno a přístupové heslo mu budou zaslány poštou doporučeně do vlastních rukou.

Poučení pro žadatele

  • Žadatel nesmí použít a dále zpracovávat údaje z registru oznámení k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
  • Žadatel nesmí sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru oznámení.
  • Údaje zjištěné z registru není možné dále zveřejnit, pokud se jedná o funkci starosty nebo místostarosty, který nebyl pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn. Nesmí být v tomto případě dotčena ochrana osobních údajů.